متن شعری از ژولیده نیشابوری درباره امام حسین علیه السلام

نوحه امام حسین (سبک بوشهری)

الهی بهـر قربانی بـه درگاهت سر آوردم         نـه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم

پی ابقای قد قامت بـه ظهر روز عاشورا            بـــرای گـفتن الله اکبر، اکبر آوردم

پــی آزادی نــسـل جـــوان از بـنـــد اسـتـبـداد         بـرادر زاده ای چـون قـاسـم فــرخ فـر آوردم

عـلی را در غدیر خم، نبی بگرفت روی دست       ولی مـن روی دست خود علیّ اصغر آوردم

عــلی انگشـتر خـود را بـه سائل داد، اما مـن           بــرای ساربان انگشت و بـا انـگـشتـر آوردم

بــرای آن کـه هم دردی کنم با مادرم زهرا           برای خوردن سیلی سه ساله دختر آوردم

برای کشتن دونان بـه دشت کربلا یـا رب         چو عـباس همایـون فـر امیر لشگـر آوردم

اگر با کشتن من دین تو جاوید می گردد         برای خنجر شمر ستمگر حنجر آوردم

به پاس حرمت بوسیدن لب های پیغمبر            لبانی تشنه یا رب بهر چوب خیزر آوردم

بــرای آن کـه قـرآنت، نگـردد پایمال اسـب        بــرای سُمّ مـرکب هـا خدایـا پیکـر آوردم

حسن را گر که از لخت جگر آکنده شد تشتی      مـن اینک سر برای زینت تـشت زر آوردم

من ژولیده می گویم حسین بن علی گفتا        خدایا بهر قربانی به درگاهت سر آوردم!

                                                                                             شاعر: مرحوم ژولیده  نیشابوری

/ 0 نظر / 198 بازدید