نگاهی به زندگی و فعالیت های علمی- انقلابی شهید سید مرتضی آوینی

نگاهی به زندگی و فعالیت های علمی- انقلابی شهید سید مرتضی آوینی (نظریه پردازی در میدان جنگ)


شهیدسیدمرتضیآوینیدرشهریورسال 1326 درشهرریمتولدشدتحصیلاتابتدایی ومتوسطه  خودرادرشهرهایزنجان،کرمانوتهرانبهپایانرساندوسپسبهعنوان دانشجویمعماریوارددانشکدههنرهایزیباییدانشگاهتهرانشداوازکودکیباهنر انس داشت؛شعر می سرودداستانومقالهمی نوشتونقاشیمی کردتحصیلاتدانشگاهی اش رانیزدررشتهایبهانجامرساندکهبهطبعهنریاوسازگاربودولیبعدازپیروزیانقلاب اسلامیمعماریراکنارگذاشتوبهاقتضایضرورتهایانقلاببهفیلم سازیپرداخت.

سید مرتضی آوینی درباره خود اینگونه گفته است: "حقیر دارایفوق لیسانس معماری از دانشکده هنرهای زیبا هستم اما کاری را که اکنون انجام می دهم نباید به تحصیلاتم مربوط دانست. حقیر هرچه آموخته ام از خارج دانشگاه است. بنده با یقین کامل می گویم که تخصص حقیقی در سایه تعهد اسلامی به دست می آید و لاغیر. قبل از انقلاب بنده فیلم نمی ساخته ام اگرچه با سینما آشنایی داشته ام. اشتغال اساسی حقیر قبل از انقلاب در ادبیات بوده است...

با شروع انقلاب تمام نوشته های خویش را – اعم از تراوشات فلسفی، داستانهای کوتاه، اشعار و...- در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که "حدیث نفس" باشد ننویسم و دیگر از "خودم" سخنی به میان نیاورم... سعی کردم که "خودم" را از میان بردارم تا هر چه هست خدا باشد، و خدا را شکر بر این تصمیم  وفادار مانده ام. البته آن چه که انسان می نویسد همیشه تراوشات درونی خود اوست. همه هنرها این چنین هستند کسی هم که فیلم می سازد اثر تراوشات درونی خود اوست اما اگر انسان خود را در خدا فانی کند، آنگاه این خداست که در آثار او جلوهگر می شود حقیر این چنین ادعایی ندارم ولی سعیم بر این بوده است."

شهید آوینی فیلم سازی را در اوایل پیروزی انقلاب با ساختن چند مجموعه درباره غائله گنبد(مجموعه شش روز در ترکمن صحرا(، سیل خوزستان و ظلم خوانین)مجموعه مستند خان گزیده ها(آغاز کرد.

 جهادسازندگیوتولد »روایتفتح»

"با شروع کار جهاد سازندگی در سال 58 به روستاها رفتیم که برای خدا بیل بزنیم بعدها ضرورتهای موجود رفته رفته ما را به فیلم سازی کشاند... ما از ابتدا در گروه جهاد نیتمان این بود که نسبت به همه وقایعی که برای انقاب اسلامی و نظام پیش می آید عکس العمل نشان بدهیم مثلاً سیل خوزستان که واقع شد، همان گروهی که بعدها مجموعه حقیقت را ساختیم به خوزستان رفتیم و یک گزارش مفصل تهیه کردیم آن گزارش در واقع جزو اولین کارهایمان در گروه جهاد بود بعد، غائله خسرو و ناصر قشقایی پیش آمد و ما به فیروزآباد، آباده و مناطق درگیری رفتیم... وقتی فیروزآباد در محاصره بود، ما با مشکلات زیادی از خط محاصره گذشتیم و خودمان را به فیروزآباد رساندیم. در واقع اولین صحنه های جنگ را ما در آنجا، در جنگ با خوانین گرفتیم. به گزارش ایرنا، گروه جهاد اولین گروهی بود که بافاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت دو تن از اعضای گروه در همان روزهای اول جنگ در قصر شیرین اسیر شدند و نفر سوم، در حالی که تیر به شانه اش خورده بود، از حلقه محاصره گریخت. گروه بار دیگر تشکل یافت و در روزهای محاصره خرمشهر برای تهیه فیلم وارد این شهر شد:

"وقتی به خرمشهر رسیدیم هنوز خونین شهر نشده بود شهر هنوز سرپا بود، اگرچه احساس نمی شد که این حالت زیاد پردوام باشد، و زیاد هم دوام نیاورد ما به تهران بازگشتیم و شبانه روز پای میز موویلا کار کردیم تا اولین فیلم مستند جنگی درباره خرمشهر از تلویزیون پخش شد: فتح خون" مجموعه یازده قسمتی"حقیقت" کار بعدی گروه محسوب می شد که یکی از هدفهای آن ترسیم علل سقوط خرمشهر بود. یک هفته ای نگذشته بود که خرمشهر سقوط کرد و ما در جست وجوی "حقیقت" ماجرا به آبادان رفتیم که سخت در محاصره بود تولید مجموعه حقیقت این گونه آغاز شد."

کار گروه جهاد در جبهه ها ادامه یافت و با شروع عملیات والفجر هشت، شکل کاملاً منسجم و به هم پیوسته ای پیدا کرد آغاز تهیه مجموعه زیبا و ماندگار روایت فتح که بعد از این عملیات تا پایان جنگ به طور منظم از تلویزیون پخش شد به همان ایام  باز می گردد. شهید آوینی درباره انگیزه گروه جهاد در ساختن این مجموعه که نزدیک به هفتاد برنامه است چنین می گوید:

"انگیزش درونی هنرمندانی که در واحد تلویزیونی جهاد سازندگی جمع آمده بودند آ نها را به جبهه های دفاع مقدس می کشاند نه وظایف و تعهدات اداری." اولین شهیدی که دادیم علی طالبی بود که در عملیات طریق القدس به شهادت رسید و آخرین شان مهدی فلاحت پور است که همین امسال" ۱۳۷۱ "در لبنان شهید شد. می دانید! زنده ترین روزهای زندگی یک "مرد" آن روزهایی است که در مبارزه می گذراند و زندگی در تقابل با مرگ است که خودش را نشان می دهد." اواخر سال ۱۳۷۰"موسسه فرهنگی روایت فتح" به فرمان مقام معظم رهبری تاسیس شد تا به کار فیلم سازی مستند و سینمایی درباره دفاع مقدس بپردازد و تهیه مجموعه روایت فتح  را که بعد از پذیرش قطعنامه رها شده بود ادامه دهد. شهید آوینی و گروه فیلم برداران روایت فتح سفر به مناطق جنگی را از سر گرفتند و طی مدتی کمتر از یک سال کار تهیه شش برنامه از مجموعه ده قسمتی "شهری در آسمان" را به پایان رساندند ومقدمات تهیه مجموعه های دیگری را درباره آبادان، سوسنگرد، هویزه و فکه تدارک دیدند. شهری در آسمان که به واقعه محاصره، سقوط و باز پس گیری خرمشهر می پرداخت در ماههای آخر حیات زمینی شهید آوینی از تلویزیون پخش شد، اما برنامه وی برای تکمیل این مجموعه و ساختن مجموعه های دیگر با شهادتش در روز جمعه  بیستم فروردین ۱۳۷۲ در قتلگاه فکه ناتمام ماند.

شهید آوینی فعالیتهای مطبوعاتی خود را درا واخر سال ۱۳۶۲، همزمان با مشارکت در جبهه ها و تهیه فیلمهای مستند درباره جنگ، با نگارش مقالاتی در ماهنامه"اعتصام" ارگان انجمن اسلامی آغاز کرد این مقاات طیف وسیعی از موضوعات سیاسی، حکمی، اعتقادی و عبادی را در بر م یگرفتا و طی یک مجموعه مقاله درباره "مبانی حاکمیت سیاسی در اسلام"  آرا و اندیشه های رایج در مورد دموکراسی، رای اکثریت، آزادی عقیده و برابری و مساوات را در نسبت با تفکر سیاسی ماخوذ از وحی و نهج البلاغه و آرای سیاسی حضرت امام)ره) مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار داد. مقالاتی نیز در تبیین حکومت اسلامی و ولایت فقیه در ربط و نسبت با حکومت الهی حضرت رسول)ص) در مدینه و خلافت امیرمؤمنان)ع) نوشت که در"اعتصام" منتشر شد. در مضامین اعتقادی و عبادی نیز تحقیق و تفکر می کرد و حاصل کار خویش را به صورت مقالاتی چون"اشک، چشمه تکامل"، "تحقیقی در معنی صلوات" و "حج، تمثیل سلوک جمعی بشر" به چاپ می سپرد. در کنار نگارش این قبیل مقالات، مجموعه مقالاتی نیز با عنوان کلی"تحقیقی مکتبی در باب توسعه و مبانی تمدن غرب" برای ماهنامه "جهاد"، ارگان جهاد سازندگی، نوشت. "بهشت زمینی"، "میمون برهنه! "، "تمدن اسراف و تبذیر"، "دیکتاتوری ا قتصاد"، "از دیکتاتوری پول تا اقتصاد صلواتی"،  "نظام آموزش و آرمان توسعه یافتگی"،  "ترقی یا تکامل؟" و... از جمله مقالات آن مجموعه است. این مقالات بعد از شهادت او با عنوان "توسعه و مبانی تمدن غرب" به چاپ رسید این دوره از کار نویسندگی شهید تا سال ۱۳۶۵ ادامه یافت. مقارن با همین سالها شهید آوینی علاوه برکارگردانی و مونتاژ مجموعه "روایت فتح" نگارش متن آن را بر عهده داشت که بعدها قالب کتابی گرفت با عنوان "گنجینه آسمانی". او در ماه محرم سال ۱۳۶۶ نگارش کتاب "فتح خون" )روایت محرم) را آغاز کرد و نه فصل از فصول دهگانه  آن را نوشت. اما در حالی که کار تحقیق در مورد وقایع روز عاشورا و شهادت بنی هاشم را انجام داده و نگارش فصل آخر را آغاز کرده بود به دلایلی کار را ناتمام گذاشت.

 ازتدریسدردانشگاهتاانتشار» سوره«

او در سال ۱۳۶۷ یک ترم در مجتمع دانشگاهی هنر تدریس کرد، ولی چون مفاد مورد نظرش برای تدریس با طرح دانشگاه همخوانی نداشت، از ادامه تدریس صر ف نظر کرد. مجموعه مباحثی که برای تدریس فراهم شده بود، با بسط و شرح و تفسیر بیشتر در مقاله ای بلند به نام "تاملاتی در ماهیت سینما" که در فصلنامه "فارابی "به چاپ رسید و بعد در مقالاتی با عناوین "جذابی در سینما"، "آینه جادو"، "قاب تصویر و زبان سینما"و... که از فروردین سال ۱۳۶8 در ماهنامه هنری"سوره" منتشر شد، تفصیل پیدا کرد. مجموعه این مقالات در کتاب "آینه جادو" که جلد اول از مجموعه مقالات و نقدهای سینمایی اوست جمع آوری و به چاپ سپرده شد.

سا لهای ۱۳۶8 تا ۱۳۷۲ دوران اوج فعالیت مطبوعاتی شهید آوینی است. آثار او در طی این دوره نیز موضوعات بسیار متنوعی را شامل می شود. هرچند آشنایی با سینما در طول مدتی بیش از ده سال مستندسازی و تجارب او در زمینه کارگردانی مستند و به خصوص مونتاژ باعث شد که قبل از هرچیز به سینما بپردازد. ولی این مسئله موجب بی اعتنایی او نسبت به سایر هنرها نشد. او در کنار تالیف  مقاات تئوریک درباره ماهیت سینما و نقد سینمای ایران و جهان، مقالات متعددی در مورد حقیقت هنر، هنر و عرفان، هنر جدید اعم از رمان، نقاشی، گرافیک و تئاتر، هنر دینی و سنتی، هنر انقلاب و... تالیف کرد که در ماهنامه"سوره" به چاپ رسید. طی همین دوران در خصوص مبانی سیاسی اعتقادی نظام اسلامی و ولایت فقیه، فرهنگ انقلاب در مواجهه با فرهنگ واحد جهانی و تهاجم فرهنگی غرب، غربزدگی و روشنفکری، تجدد و تحجر و موضوعات دیگر تفکر و تحقیق کرد و مقالاتی منتشر نمود. مجموعه آثار شهید آوینی در این دوره هم از حیث کمیت، هم از جهت تنوع موضوعات و هم از نظر عمق معنا و اصالت تفکر و شیوایی بیان اعجا ب آور است. در حالی که سرچشمه اصلی تفکر او به قرآن، نهج البلاغه، کلمات معصومین علیهم السلام و آثار و گفتار حضرت امام)ره) باز می گشت. با تفکر فلسفی غرب و آرا، و نظریات متفکران غربی نیز آشنایی داشت و با یقینی برآمده از نور حکمت، آنها را نقد و بررسی می کرد. او شناخت مبانی فلسفی و سیر تاریخی فرهنگ و تمدن جدید را از لوازم مقابله با تهاجم فرهنگی میدانست چرا که این شناخت زمینه خروج از عالم غربی و غرب زده کنونی را فراهم می کند و به بسط و گسترش فرهنگ و تفکر الهی مدد می رساند. سیدمرتضی آوینی، بیستم فروردین سال ۱۳۷۲ در فکه و در حال ساخت مجموعه مستند و تلویزیونی روایت فتح، بر اثر برخورد با مین های باقیمانده از زمان جنگ به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

با ذکر صلوات «اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم»

/ 0 نظر / 79 بازدید