پرسش و پاسخ در مورد سبک عزاداری

حجت الاسلاموالمسلمینفلاح زاده،کارشناس مسائلفقهی،بهپرسشهایشرعیدربارهاحکام عزاداری،مطابقبافتاوایحضرتآیت الله العظمی خامنه ایپاسخداده اندکهدرذیلبهبرخیازآنها پرداختهمی شود؟

* نظرآقادرموردبرهنهشدندرعزاداری چیست؟اگرفیلمبردارینشودوزناننیزنبینند چطور؟آیاازنظرفقهی،ایشاناینکارراحرام می دانند؟

در پاسخ به این پرسش باید عرض کنیم حضرت آقا توصیه فرمودند به برخی از مداحان که در عزاداریهابرهنه نشوند، اما این به عنوان یک فتوای فقهی نیست که ما بگوییم حرام است. خب اگر نامحرمانی نیستند، اگر مسئله سوئی بر آن مترتب نیست، دشمنان سوء استفاده نمی کنند، خب ممکن است بگوییم حرام هم نباشد؛ مثلاً یک جمع محدودی هستند فیلمبرداری هم نمی کنند، فقط مردان هستند. حالا پیراهن را از تن درآوردند و سینه می زنند؛ اما به طور کلی توصیه ایشان این هست به عنوان یک توصیه که در عزاداریهای مردها برهنه نشوند. چرا؟ چون ممکن است هم در معرض دید نامحرمان باشند و هم دشمنان باز از این مسئله برای تبلیغ علیه مکتب اهل بیت (علیهم السلام) سوءاستفاده کنند.

 

* آیاگفتنذکرحسین(علیه السلام)در سینه زنیوبه اصطلاحشورتندوپشتسرهم، بی احترامیاستواشکالشرعیدارد؟آیااین مصداقغنایروضه خوانیاست؟

ظاهراً مصداق غنا نباشد، اما باز یک توصیه ای رهبر انقلاب داشتند به برخی از مداحان که تکرار این الفاظ ثمره چندانی ندارد و عین عبارت این بود که فرمودند: «این مداحی شما، نوحه خوانی شما، باید حکم یک منبر آموزنده را داشته باشد. «یعنی قصیده هایی را بخوانید، مطالبی را داشته باشید که مردم بر معرفتشان نسبت به ائمه اطهار (علیهم السلام) و تاریخی که گذشته است، وقایعی که در عاشورا اتفاق افتاده است اطلاع بیشتری پیدا کنند؛ باید یک منبر آموزنده باشد و می فرمودند که تکرار این الفاظ ثمره ای ندارد. البته نمی توانیم به طور کلی بگوییم حرام است؛ نه حرام نیست و به عنوان یک فتوا نیست. به عنوان یک توصیه که به جای تکرار این الفاظ مطالبی گفته شود که برای مخاطبان ضمن اینکه عزاداری هست مفید هم باشد و بر معرفت آنها بیفزایدو چیز یاد بگیرند.

/ 0 نظر / 24 بازدید